องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินราคาเครื่องจักร