ประสบการณ์การใช้ real time monitoring system กับ once through