Home » แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • สมาชิกสามัญ เสียค่าบำรุงรายปี ปีละ 500 บาท

  • สมาชิกประเภทสถาบันและนิติบุคคล เสียค่าบำรุงรายปี ปีละ 2,000 บาท

  • เลขที่คำสั่งซื้อ หากไม่ทราบ ให้เว้นไว้ได้