Home » ประมวลภาพงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ประมวลภาพงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมหม้อน้ำฯ ที่กำหนดว่าสมาคมหม้อน้ำฯ ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ปีละหนึ่งครั้ง และครั้งนี้วาระของนายกและกรรมการสมาคมหม้อน้ำฯ สิ้นสุดลง จึงจัดให้มีการคัดเลือกนายกและกรรมการริหารสมาคม วาระปี 2563 – 2565 ในการนี้ สมาคมหม้อน้ำฯ ได้กำหนดให้มีการสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกวิศวกรด้านหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน หัวข้อที่บรรยายภายในงาน 1. พัฒนาการด้านเทคโนโลยีหม้อน้ำในโรงไฟฟ้าศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทย โดย คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. 2. อ๊อกซิเจนน่ากลัวจริงหรือไม่? ในระบบน้ำในหม้อน้ำ โดย คุณชัชวาล บุญชู 3. กฎหมายความปลอดภัยของหม้อน้ำกับบทบาทของวิศวกร โดย คุณดาวิษ วังบุญคง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 4. การปรับปรุงหม้อน้ำไบโอแมส ให้เป็นหม้อน้ำอัตโนมัติ โดย ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์