Home » โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางในการนํา ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นของชุมชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถ ส่งไปหล่อเลี้ยงจุดศูนย์กลางที่หนาแน่นไปด้วย อุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากเป็นลําดับของประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลาง รวมทั้งส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

การที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 10 เครื่อง เนื่องจากแม่เมาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื้อเพลิงลิกในต์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญยิ่งของ ประเทศ หากไม่นํามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนําเข้า น้ํามัน เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไม่แน่นอน ทั้งยังทําให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยรวม ควบคู่ไปกับการดําเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมัดระวังตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ํา และดิน ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ ดํารงชีวิตของชุมชน สัตว์เลี้ยงและพืชต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินงานขยายเหมือง การลําเลียงถ่านลิกในต์เข้าสู่โรงไฟฟ้า และการเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ สามารถอํานวยประโยชน์ด้าน พลังงานไฟฟ้าสร้างความเจริญ ให้แก่ท้องถิ่น ทั้งจังหวัดลําปางและหลายจังหวัดในประเทศ

จึงเห็นสมควรที่จะได้จัดให้ผู้ที่สนใจในกิจการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางนําไปใช้ ประโยชน์ต่อไปในการพัฒนาในกิจการของตนเอง

“โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่”
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม,1-2 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย