Home » การอบรม “ประสบการณ์ปรับปรุงและพัฒนาโรงไฟฟ้า Thermal Plant”

การอบรม “ประสบการณ์ปรับปรุงและพัฒนาโรงไฟฟ้า Thermal Plant”

หลักการและเหตุผล

            โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหรือ Thermal Plant เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าหลักในปัจจุบันแม้ว่าจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียหรือโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและ Combinded Cycle เข้ามาผลิตแข่งขัน  และเช่นกันที่พลังงานหมุนเวียนประเภท BioMass และพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังได้รับความสนใจพัฒนาอยู่ทั่วโลกขณะนี้  แต่โรงไฟฟ้าที่ใช้ Fossil เป็นเชื้อเพลิงก็ยังคงรักษาความแข็งแกร่งให้แก่ระบบพลังงานอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตอีกหลายปีต่อจากนี้

            การใช้น้ำและไอน้ำสร้างแรงดันสูงจากเปลวเพลิงเพื่อมาขับกังหันไอน้ำเป็นกระบวนการทาง Thermodynamic ที่มีความซับซ้อนจำเพาะและต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องพอเพียงที่จะส่งถ่ายพลังงานมาเป็นไฟฟ้าให้เราได้ใช้เพื่อประโยชน์และความสุขในด้านการศึกษาและสาธารณสุขพื้นฐานก่อนการอำนวยความสะดวกและความสุขในด้านอื่นๆตามมา

            กระบวนการผลิตหลักและอุปกรณ์คู่ควบมีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงานจากความร้อนไปสู่ระบบไฟฟ้าซึ่งอาจมีสัดส่วนทศนิยมของร้อยละพลังงานที่ป้อนหรือเป็น first digit ก็เป็นไปได้  ดังนั้นการเสวนาที่จัดขึ้นนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำคัญที่วิทยากรชาวไทยที่มีประสพการณ์กว่า 35 ปี ในการอำนวยการใช้จะมาช่วยเผยแพร่สิ่งที่ได้พบเห็นสั่งสมทั้งด้านวิชาการและการบริหารงานเพื่อผู้ทำงานในสายงานนี้จะสามารถนำไปใช้และเผยแพร่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นในหน่วยงานของตนเอง

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมสัมนา

 • เพื่อเผยแพร่ประสพการณ์ของวิทยากรที่อำนวยการใช้และแก้ไขปัญหาสำคัญตลอดอายุการทำงานที่ผ่านมาเพื่อผู้เข้ารับการอบรมสัมนาสามารถเลือกนำไปใช้ในหน่วยงานของตน
 • เป็นโอกาสที่ผู้ร่วมอบรมสัมนาจะนำเสนอผลงานที่เป็นแนวคิดของตนเองที่ผ่านมาเพื่อให้ที่ประชุมช่วยทบทวนและยืนยันความครบถ้วนถูกต้องทั้งทางวิชาการและการบริหารที่ท่านดำเนินการมาแล้ว
 • เป็นโอกาสที่สมาชิกแต่ละท่านจะเสนอปัญหาที่หน่วยงานของท่านเผชิญอยู่เพื่อให้วิทยากรและผู้ร่วมอบรมสัมนาท่านอื่นๆได้ร่วมวิเคราะหะห์และเสนอข้อคิดเห็นตามควร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้รับการอบรมสัมนาจะได้ทราบประสพการณ์ของวิทยากรจากการอำนวยการใช้  การแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พลังงานในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงานด้านวิชาการและผู้บริหารในโรงไฟฟ้าของประเทศไทยและใกล้เคียง
 • การวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ตนเองเสนอขึ้นมาในที่ประชุมสัมนา
 • สิทธิของนิติบุคคลในการขอลดหย่อนภาษีจากการจ่ายเงินพัฒนาพนักงานไม่เกินสองเท่าของมูลค่าตามใบเสร็จรับเงิน
 • เฉพาะวิศวกรผู้ร่วมประชุมสัมนาจะได้รับคะแนน CPI จำนวน 9 หน่วย
 • ผู้ร่วมอบรมสัมนาจะได้มีโอกาสรวมกลุ่มนักวิชาการและผู้บริหารโรงไฟฟ้าของประเทศไทยและประเทศข้างเคียงอย่างไม่เป็นทางการ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสัมนา

 • ผู้รับผิดชอบด้านการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานโรงไฟฟ้าทั้ง Thermal Plant และหรือ Combinded Cycle
 • ผู้บริหารของโรงไฟฟ้าที่มีส่วนในการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโรงไฟฟ้า
 • Project Manager ที่จะก่อตั้งหรือจัดทำโครงการออกแบบและลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า
 • นักวิชาการที่เคยอำนวยการใช้โรงไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่าห้าปีที่เคยรู้เห็นการทำ Performance test การตวจสอบประสิทธิภาพหม้อน้ำ กังหันไอน้ำ และเครื่องปั่นไฟฟ้า รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของ Feed water heater เป็นต้น
 • นักวิชาการที่สนใจการแก้ไขปัญหา Condenser vacuum, Firing equipment ทั้งชนิด น้ำมันเตา ถ่านหินหรือ ก๊าซธรรมชาติ
 • ผู้สนใจอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานในโรงไฟฟ้า

ตารางการอบรมสัมนา

9:00-10:00 Introduction to course outline
9:30-10:30 Feed water heater case study in South Bangkok
10:30-10:45 Morning break
10:45-12:00 Fluid coupling energy loss study project
12:00-13:00 Lunch break
13:00-14:30 Condenser vacuum case study
14:30-14:45 Afternoon break
14:45-16:00 Light oil changing for Mae Moh Coal fire plant
16:00-17:00 Ignitor booster fan energy conservation