Home » การอบรมเรื่อง “การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรมไอน้ำและระบบน้ำ”

การอบรมเรื่อง “การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรมไอน้ำและระบบน้ำ”

หลักการและเหตุผล

                การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรมไอน้ำและระบบน้ำหล่อเย็น เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับทุกโรงงานที่มีการผลิตไอน้ำและใช้น้ำในระบบหล่อเย็น การที่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและปัญหาต่างๆที่เกิดจากน้ำของแต่ละระบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย จะเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดปัญหาความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นหม้อน้ำ กังหันไอน้ำ อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงการเลือกใช้สารเคมีในระบบต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประหยัด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดจากน้ำ
 2. การออกแบบระบบน้ำป้อน ให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ำดิบและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานในแต่ละระบบ
 3. การเลือกใช้สารเคมีในการป้องกันปัญหาต่างๆและเกณฑ์ควบคุมของแต่ละระบบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

 1. กระบวนการผลิตน้ำใสและน้ำบริสุทธิ์ด้วยเทคโนโลยี่ต่างๆสำหรับป้อนหม้อน้ำและระบบน้ำหล่อเย็น  (2 ชม.)
  • Pretreatment
  • Demineralization
 2. ระบบน้ำหม้อน้ำและไอน้ำ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น การใช้สารเคมี และเกณฑ์การควบคุมที่เหมาะสม (2 ชม.)
  • Feedwater Boiler
  • Boiler Water &Steam
 3. ระบบน้ำหล่อเย็น ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น การใช้สารเคมี และเกณฑ์การควบคุมที่เหมาะสม(2 ชม.)
  • Type of Cooling
  • Cooling Water Problem
  • Chemical Treatment Program