Home » การอบรมเรื่อง “กรณีศึกษาอุบัติเหตุท่อก๊าซอุตสาหกรรมและภาชนะก๊าซรับแรงดัน”

การอบรมเรื่อง “กรณีศึกษาอุบัติเหตุท่อก๊าซอุตสาหกรรมและภาชนะก๊าซรับแรงดัน”

หลักการและเหตุผล

ความเข้าใจในเรื่องท่อก๊าซอุตสาหกรรม และภาชนะก๊าซรับแรงดันเป็นเรื่องสำคัญมาก ปัจจุบันก๊าซอุตสาหกรรม เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน โฮโดรเจน ฮีเลียม คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อะเซทิลีน ทั้งในสถานะก๊าซและของเหลว ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปและใช้แพร่หลายในชีวิตประจำวัน เช่น งานติดตั้งแอร์ งานตัดเชื่อมต่าง ๆ โรงพยาบาล โรงงานอาหารแช่แข็ง ห้องแล็บ ใช้ผสมน้ำอัดลม เบียร์ บรรจุลูกโป่ง ดังนั้นความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกภาชนะที่เหมาะสม การใช้งาน การออกแบบระบบ คุณสมบัติด้านความปลอดภัย ข้อควรระวัง ข้อกำหนดเบื้องต้น กฎหมายต่าง ๆ มาตรฐานการออกแบบที่เกี่ยวข้อง แผนฉุกเฉินเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถวางแผนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการในกรณีการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆได้อย่างราบรื่น

สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้ที่เกี่ยวกับท่อก๊าซอุตสาหกรรม และภาชนะก๊าซรับแรงดัน จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในหลักการ ความรู้ที่สำคัญ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่อก๊าซอุตสาหกรรม และภาชนะก๊าซรับแรงดันเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  1. เจาะลึกกรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อก๊าซอุตสาหกรรม ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ
  2. เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรม การเลือกออกแบบและเลือกใช้ ข้อควรระวัง อันตรายต่างๆ และมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม
  3. เพื่อให้เข้าใจถึง กฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรม
  4. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อการอบรม

 09.00-10.30 น.  ความรู้เกี่ยวกับท่อก๊าซอุตสาหกรรมและภาชนะก๊าซรับแรงดัน กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ

10.45-12.00 น.    ความรู้เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม – ความปลอดภัย อันตราย ข้อควรระวัง แผนงานด้านความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน 

13.00-14.00 น.    การบรรจุและตรวจสอบ ซ่อมบำรุงท่อก๊าซและภาชนะก๊าซรับแรงดัน

1400-16.30 น.     กรณีศึกษาจากอุบัติเหตุต่างๆ

วิทยากร

นาย วิชิต โสภิตานนท์รัตน์

  • ประสบการณ์กว่า 23 ปีในภาคพื้นเอเชีย ด้านก๊าซอุตสาหกรรม การออกแบบและทดสอบท่อก๊าซ และวาล์วก๊าซอุตสาหกรรม ภาชนะก๊าซรับแรงดัน ออกแบบและตรวจสอบระบบก๊าซอุตสาหกรรม การจัดการความปลอดภัยก๊าซอุตสาหกรรม
  • ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอ๊กซ์เธอร์แอน จำกัด
  • กรรมการวิชาการหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน (กว 51/1) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ประธานอนุกรรมการวิชาการ ท่อก๊าซแรงดันสูง และวาล์วก๊าซ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • อดีต ประธานด้านเทคนิควิศวกรรม สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมแห่งเอเชีย (AIGA)
  • อดีต ประธานสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม (SIGA)