Home » วัตถุประสงค์ของสมาคม

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  • เป็นศูนย์รวมของวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อน้ำ หม้อน้ำมันร้อน ภาชนะรับความดัน เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสรรค์งานวิชาการด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาบุคคลากร เผยแพร่สู่สมาชิกและสังคมโดยรวม
  • สร้างสรรค์มาตรฐานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
  • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กร สมาคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนากฎหมาย มารตฐาน หม้อน้ำ ภาชนะรับความดัน หม้อน้ำมันร้อน ให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
  • บริการให้คำปรึกษา ร่วมตรวจวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขทางด้านวิศวกรรม เพื่อยกระดับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพพลังงาน
  • ไม่ดำเนินการใดๆเกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ประกอบธุรกิจทางการค้า