Home » ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากที่ผ่านมา หม้อน้ำและอุปกรณ์ใช้ไอน้ำที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้เกิดการระเบิดเป็นประจำในทุกปี มากบ้าง น้อยบ้าง ทำให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สิน และมีการเสียชีวิตจำนวนมาก นอกนั้นยังทำให้เกิดการเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

วันที่ 6 มิ.ย. 2546 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อสมัครกรรมการและเลือกตั้งประธานชมรมวิศวกรตรวจหม้อน้ำ ขึ้นเป็นชุดแรกซึ่งมี รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นประธานชมรมฯ นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิก จากนั้นได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมเดือนละครั้ง ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อหาแนวทางการลดอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ

เพื่อความคล่องตัวในการจัดกิจกรรม วันที่ 18 ส.ค.2549 ชมรมฯ ได้ย้ายสถานที่การทำงานและการประชุมจาก กรอ. มาที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ตั้งอยู่ที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (ซ.เทพลีลา1) ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. ทั้งนี้ชมรมฯได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะกับองค์กรของรัฐและเอกชน และได้ร่วมกับ วสท. จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านหม้อน้ำให้กับวิศวกรและผู้สนใจเป็นประจำเรื่อยมา

ต่อมา วันที่ 4 มิ.ย. 2551 จึงได้ขอจดทะเบียนเป็น “สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย”มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI ASSOCIATION OF BOILER AND PRESSURE VESSEL” ทะเบียนเลขที่ จ.4686/2551

คณะกรรมการชุดที่ 1-2 มี รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นนายกสมาคมฯ

คณะกรรมการชุดที่ 3-4 มี ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์ เป็นนายกสมาคมฯ

คณะกรรมการชุดที่ 5 มี นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล เป็นนายกสมาคมฯ