Home

บริการของเรา

อบรมสัมนา

ประเมินและวิเคราะห์ปัญหา

ระบบสมาชิก

ข่าวสมาคม

งานอบรมสัมนา

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

ด้วยสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมหม้อน้ำฯ ที่กำหนดว่าสมาคมหม้อน้ำฯ
ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ปีละหนึ่งครั้ง และครั้งนี้วาระของนายกและกรรมการสมาคมหม้อน้ำฯ สิ้นสุดลง จึงจัดให้มีการคัดเลือกนายกสมาคม วาระปี 2563 – 2565
ในการนี้ สมาคมหม้อน้ำฯ ได้กำหนดให้มีการสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิศวกรด้านหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Find out more »
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน
เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 Thailand
+ Google Map

การอบรมหลักสูตร “ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ”

การอบรมหลักสูตร “ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ”
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
วันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2563
สะสม PDU 9 หน่วย (ใช้ในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร)
ติดต่อ คุณธิดา Tel:061-449-0555 E-mail : thaiboilerorg@thaiboiler.com

Find out more »
ห้องประชุม อาคาร วสท., สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 487 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39 (ซ.เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา
กรุงเทพมหานคร, เขตวังทองหลาง 10310 Thailand
+ Google Map