คณะกรรมการสมาคม วาระปี 2558-2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1  นายศุภวัฒน์   ธาดาจารุมงคล  นายก  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( กรอ.)
2  ผศ.ดร.สุรชัย   สนิทใจ  อุปนายกคนที่1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3  รศ.วิชัย   พฤกษ์ธาราธิกูล  อุปนายกคนที่2  มหาวิทยาลัยมหิดล
4  นายมนัส   เปียวนิช  อุปนายกคนที่3  การไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)
5  รศ.ดร.จารุวัตร  เจริญสุข  เลขาธิการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6  นายสายัณห์   ปานซัง  เหรัญญิก  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7  นายวิสรัส   เอี่ยมประชา  ประชาสัมพันธ์  บจก. ซ่อมและบ้ารุงรักษาทั่วไป
8  นายตรีชัย   เลาหตีรานนท์  วิเทศสัมพันธ์  บริษัท เจตาแบค จ้ากัด
9  นายวิชัย   สถาปิตานนท์  ปฏิคม  บริษัท ไออาร์พีซีจ้ากัด
10  นายสมนึก   ธัมพิพิธ  นายทะเบียน  บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ้ากัด FERKO INDUSTRIAL CO.,LTD
11  ผศ.ธวัชชัย   นาคพิพัฒน์  กรรมการกลาง  FERKO INDUSTRIAL CO.,LTD
12  นายธีระศักดิ์   ประกายบุญทวี  กรรมการกลาง  บริษัท ชูบุราชบุรีอีเลค ทริคเซอร์วิส จ้ากัด
13  ผศ.ดร.ปัญญา   ขันธ์สุวรรณ  กรรมการกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14  ดร.ประทีป   วงศ์บัณฑิต  กรรมการกลาง  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
15  นายกรณเสฏฐ์   ปิติอริยะนันท์  กรรมการกลาง  บริษัท ไออาร์พีซีจ้ากัด
16  นายช้านิ   โมสกุล  กรรมการกลาง  บจก. ลอยด์ส รียิสเตอร์ เอเชีย
17  นายสุเมธ   เตชาชัยนิรันดร์  กรรมการกลาง  บรษัท ควอลลีเทค จ้ากัด (มหาชน)
18  นายอรรถพร   ฆารสมบูรณ์  กรรมการกลาง  บจก. ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์
19  นายอนุชา   วงศ์รัตนานุกูล  กรรมการกลาง  
20  นายสมพงค์   เพ็งระวะ  กรรมการกลาง  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( กรอ.)

สมาชิกสมาคม

ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเภทสมาชิก
1 2551/0001  นายวิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล  มหาวิทยาลัยมหิดล สามัญ
2 2551/0002  นายธวัชชัย  นาคพิพัฒน์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง สามัญ
3 2551/0003  นายสมนึก  ธัมพิพิธ  บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด สามัญ
4 2551/0004  นายวิชัย  สถาปิตานนท์  บริษัท IRPC สามัญ
5 2551/0005  นายเทพรัตน์  เทพพิทักษ์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามัญ
6 2551/0006  นายมนัส  เปียวนิช  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามัญ
7 2551/0007  นายตรีชัย  เลาหตีรานนท์  บริษัท เยอรมันไทยบอยเลอร์แมนนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด สามัญ
8 2551/0008  นายจงรัก  ปาละรัตน์  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. สามัญ
9 2551/0009  นายวัชรพล  หอมนาน  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. สามัญ
10 2551/0010  นายจรัล  จิรวิบูลย์  บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด สามัญ
11 2551/0011  นายวิโรจน์  เชาว์จิรพันธุ์  สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามัญ
12 2551/0012  นายศุภวัฒน์  ธาดาจารุมงคล  สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามัญ
13 2551/0013  นายพงศ์ธร  มนูพิพัฒน์พงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามัญ
14 2551/0014  นายสุรชัย  สนิทใจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามัญ
15 2551/0015  นายธีระศักดิ์  ประกายบุญทวี  โรงไฟฟ้าราชบุรี สามัญ
16 2551/0016  นายวัฒนศิลป์  ราชาเดช  บริษัท อัลลายแอนซ์รีไฟน์นิ่ง จำกัด สามัญ
17 2551/0017  นายวิสรัส  เอี่ยมประชา  บริษัท วิศวกรรมซ่อมบำรุงทั่วไป สามัญ
18 2551/0018  นายพัฒนพงศ์  ขันทา  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. สามัญ
19 2551/0019  นายกรณเสฎฐ์  ปิติอริยะนันท์  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด สามัญ
20 2551/0020  นายเชิดชาย  ยิ่วเหล็ก  บริษัท อมตะเพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส สามัญ
21 2551/0021  นายรักชัย  สุทธิปิยะโรจน์  บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด สามัญ
22 2551/0022  นายสมศักดิ์  เพ็ชรเรือง  บริษัท เซฟตี้ แมชชีน เซอร์วิส สามัญ
23 2551/0023  นายศักดา  ลาชโรจน์  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด สามัญ
24 2551/0024  นายบุญรินทร์  วงษ์ศิริ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามัญ
25 2551/0025  นายสมศักดิ์  ศิริจานุสรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามัญ
26 2551/0026  นายอัครชัย  พันรังสี  โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ สามัญ
27 2551/0027  นายสำราญ  มหาวัน  บริษัท เมนเทนแน็นท์ แอนด์ โมดิฟาย สามัญ
28 2551/0028  นายสมชาญ  ลัพธิกุลธรรม  บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) สามัญ
29 2551/0029  นายพจน์  ชินพิพัฒน์  บริษัท อมตะเพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส สถาบัน/นิติบุคคล
30 2551/0030  นายสุรชัย  สายบัว  บริษัท อมตะเพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส สถาบัน/นิติบุคคล
31 2551/0031  นางปรียนาถ  สุนทรวาทะ  บริษัท อมตะเพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส สถาบัน/นิติบุคคล
32 2551/0032  นายรัษฎา  ผ่องแผ้ว  บริษัท อมตะเพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส สถาบัน/นิติบุคคล
33 2551/0033  นายวัชรพงศ์    บริษัท อมตะเพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส สถาบัน/นิติบุคคล
34 2551/0034  นางกฤษณา  ปี่นแก้ว  บริษัท อมตะเพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส สถาบัน/นิติบุคคล
35 2551/0035  นายพงศ์เทพ  ร่วมพัฒนกิจ  บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด สามัญ
36 2551/0036  นายสมภพ  วงศ์สมุทรนที  บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด วิสามัญ
37 2551/0037  นายพจน์  สัจจวาณิชย์  บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด วิสามัญ
38 2551/0038  นายชูศักดิ์  เพิ่มทรัพย์  โรงไฟฟ้าราชบุรี สามัญ
39 2551/0039  นายสุทธิพัฒน์  บุญธำรงกิจ  บ.เอส.บี.พี.ทิมเบอร์ กรุ๊ป / บ.ไพชร์ออฟ วู๊ด จำกัด วิสามัญ
40 2551/0040  นายอนิรุธ  มาตรา  Chuchawal.De Weger สามัญ
41 2551/0041  นายโชคชัย  อลงกรณ์ทักษิณ  Thermal and transmission machine co;Ltd สามัญ
42 2551/0042  นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์  บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) สามัญ
43 2551/0043  นายสายัณท์  ปานซัง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามัญ
44 2551/0044  นายสุราษฎร์  เศวตศุทธิสรร  Herring Plus Co;Ltd วิสามัญ
45 2551/0045  นายอดินันท์  เทียนพัด  หจก.เคทีเอ เอ็นจิเนียริ่ง สามัญ
46 2551/0046  นายพงษ์พูล  พูลเพิ่ม  บ.SGS thailand.co;ltd สามัญ
47 2552/0001  นายอาทิตย์  บุญคุ้ม  บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด วิสามัญ
48 2552/0002  นาวาตรีประวิน  ญาณอภิรักษ์  กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน วิสามัญ
49 2552/0003  นายอดิศักดิ์  คำมาก  บริษัท พัฒนาโปรเซ่นฟู้ด จำกัด วิสามัญ
50 2552/0004  นายมนตรี  กิจวาสน์  บริษัท อินเตอร์แปซิฟิคเปเปอร์ จำกัด วิสามัญ
51 2552/0005  นายกิตติชัย  สุทธิประภา  สำนักทางหลวงที่ 8 วิสามัญ
52 2552/0006  นายจตุรงค์  รื่นรมย์  บริษัท โกลว์ จำกัด วิสามัญ
53 2552/0007  นายมนต์ศักดิ์  เผาวนิช  บริษัท เอ็น เอส สติล จำกัด วิสามัญ
54 2552/0008  นายสมศักดิ์  อินทะไชย  มหาวิทยาลัยล้านนาเชียงใหม่ สามัญ
55 2552/0009  นายเอกรัฐ  อุลปาทร  บริษัท ลอแยล คอนแท็คท์ จำกัด สามัญ
56 2552/0010  นายสุรพงษ์  ชาแสน  บริษัท CPF บางกอกโปรดิวส์ (สระบุรี) จำกัด สามัญ
57 2552/0011  นายเศรษฐวิภพ  โศจิพลากูล  บริษัท รุ่งเจริญไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิสามัญ
58 2552/0012  นายสมพร  น้อยสำราญ  บริษัท เอเซียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) วิสามัญ
59 2552/0013  นายยุทธพงษ์  ศรีวิชัยมูล  บริษัท เอ็นเวอร์เทค จำกัด วิสามัญ
60 2552/0014  นายสมชาย  วชิรพงศ์  บริษัท เรืองสินฟู้ดโปรดัก จำกัด วิสามัญ
61 2552/0015  นายสุพัฒน์  มหิทธิหาญ  บริษัท ไตรเอนเนอจี้ จำกัด สามัญ
62 2552/0016  นายอมรฤทธิ์  หาญนันทอนันต์  ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี สามัญ
63 2552/0017  ดร.ประภาพงษ์  วางทุกข์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา สามัญ
64 2552/0018  นายมนูญ  ยินดีทีป  บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด วิสามัญ
65 2552/0019  นายวสุ  ปุระเตนนท์  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สามัญ
66 2552/0020  นางสาวศิรินทร์  เจ้าพิทักษ์วงศ์  City Lion Steam Co.,Ltd. สามัญ
67 2552/0021  นายมาโนช  จรูญวุฒิธรรม  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) สามัญ
68 2552/0022  นายติณณภพ  กระจ่างสด  โรงงานยาสูบ วิสามัญ
69 2552/0023  นางสาวพิมลพรรณ  ธัญญาพิทักษ์  บริษัท จงเจริญจักรกล (1991) จำกัด วิสามัญ
70 2552/0025  นายทวีศักดิ์  แท้วิรุฬห์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามัญ
71 2552/0026  นายคมสัน  จิตต์ละออง  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วิสามัญ
72 2552/0027  นายชัยวัฒน์  ยอมิน  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วิสามัญ
73 2552/0028  นายธนวัฒน์  สัญชาติชาตรี  บริษัท ก.ทวีสินอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด วิสามัญ
74 2552/0029  นายเกรียงศักดิ์  แตงเอี่ยม  บริษัท มหาชัยคราฟท์ เปเปอร์ จำกัด สามัญ
75 2552/0030  นายเกรียงศักดิ์  ศิริชุม  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สามัญ
76 2552/0031  นายศักรินทร์  หลิ่มวิรัตน์  Glow Energy (Ple) Co.,Ltd. สามัญ
77 2552/0032  นางใกล้รุ่ง  โสฬศ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิสามัญ
78 2552/0034  นายณรงค์  ประภายนตร์   สามัญ
79 2552/0035  นายนพรัตน์  กลิ่นหอม  บริษัท แก่นขวัญ จำกัด วิสามัญ
80 2552/0036  นายสรรเพชญ  พฤกษชิตานนท์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิสามัญ
81 2552/0037  นายชาญวิทย์  วุฒิวรศานนท์   สามัญ
82 2552/0038  นางสาวนฤมล  บุตรรัตนะ  Tyco Valves & Control (Thailand) Co.,Ltd. สามัญ
83 2552/0039  นายรัฐพล  จันทมณีโชติ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามัญ
84 2552/0040  นายมนตรี  แป้นพยอม  บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์สเปเชียลทริค วิสามัญ
85 2552/0041  นายยุทธนา  ศรีหิรัญ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามัญ
86 2552/0042  นายนพพร  วันงาม  บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด วิสามัญ
87 2552/0043  นายไพรัช  ศรีเสวก  บริษัท ไทยเลเธอร์โคทติ้ง จำกัด วิสามัญ
88 2552/0044  นายสง่า  สิรพิทูร   สามัญ
89 2552/0045  นายอุทัย  เสนานนท์  บริษัท ชินาโนเคนชิ (ประเทศไทย) จำกัด สามัญ
90 2552/0046  นายกิจจา  ไพโรจน์  โรงไฟฟ้าโรจนะ สามัญ
91 2552/0047  นายจิรศักดิ์  จีวัลย์  บริษัท ธวัช เล กรุ๊ป วิสามัญ
92 2552/0048  นายเรวัตร  เชิญวิริยะกุล  บริษัท เอเชียสีย้อมอุตสาหกรรม จำกัด สามัญ
93 2552/0049  นายบัญชา  อุ้ยนอก  บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สามัญ
94 2552/0050  นายทวี  ทองไทยสิน  บริษัท โรงงานสยามบอสล์สปอร์ต จำกัด วิสามัญ
95 2552/0051  นายสมเกียรติ  จิระโณทัย  บริษัท เอสโกฟู้ดอินดัสทรี่ จำกัด วิสามัญ
96 2552/0052  นางสาวอรพิณ  ล้อบุณยารักษ์  บริษัท ไทยเอเชียไรซ์โปรดักส์ วิสามัญ
97 2552/0053  นายวีระศักดิ์  รัชโลธร  บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น สามัญ
98 2552/0054  นายสุชาติ  เนตรโสม  Sime O&M (Thailand) Co.,Ltd สามัญ
99 2552/0055  นายราเชนทร์  ปาทาน  บริษัท ชูบุอีเล็คทริคพาวเวอร์(ประเทศไทย) สามัญ
100 2552/0058  นายสุรินทร์  ภูมิโสภณ  บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล สามัญ
101 2552/0059  นายชาคริต  คูหากาญจน์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามัญ
102 2552/0060  นายไชยรัตน์  โอภานุมาศ  Samsun,Engineering,(Thailand) co.,lto สามัญ
103 2552/0061  นายกมลรัตน์  ปุ๊ดหน่อย  บริษัท ริเก้น(ไทยแลนด์)จำกัด สามัญ
104 2552/0062  นายยงยุทธ  ปรีชม  โรงไฟฟ้าบางปะกง สามัญ
105 2552/0063  นายกฤตภัทธ  จันทรเกษมพร  บริษัท ดับบลิวที อินดัสเตรียล จำกัด สามัญ
106 2552/0064  นายมงคล  รุ่งศรีพิเชียร  Thai Burner Inclustrial สามัญ
107 2552/0065  นายพรศักดิ์  อ่อนศรี   วิสามัญ
108 2552/0067  นายพงศ์ทธรณ์  ภูมิชัยโยธิน  บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด สามัญ
109 2552/0068  นายอมรทัต  ถวิลประวัติ  ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี สามัญ
110 2552/0069  นายบัญญัติ  วงศ์ประชา  สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง สามัญ
111 2552/0070  นายสมพงษ์  รุ่งเรืองไพศาล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) สามัญ
112 2552/0072  นายดรุณ  ชัยวัฒน์  บริษัท รีไจรเปิ้ล จำกักฃด สามัญ
113 2552/0073  นายเฉลิมพล  บัววงกรด  บริษัท โกลเด้นโอเซียนฟูดส์ จำกัด วิสามัญ
114 2552/0074  นายวิเชษฐ์  พิสิฐอมรชัย  โรงไฟฟ้าบางปะกง สามัญ
115 2552/0075  นายทองสูน  คงความเจริญ  บริษัท สุราบางยี่ชัน จำกัด สามัญ
116 2552/0076  นายยุทธสิทธิ์  ภาคทอง  บริษัท สุราบางยี่ชัน จำกัด สามัญ
117 2552/0077  นายสงวน  โกษารักษ์  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามัญ
118 2552/0078  นายวิโรจน์  ทองเวโรจน์  บริษัท เอ็กช์เปอร์เทค สามัญ
119 2552/0081  นายอรรถสิทธิ์  เอี่ยมวิเชียรวงศ์  บริษัท ดีรัมเบอร์โปรดักส์ สามัญ
120 2552/0082  นายเดชวัต  บัลลังก์นาค  บริษัท ยูนิไทย ชิปยางค์ แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง สามัญ
121 2552/0083  นายไพโรจน์  สบู่ม่วง  บริษัท เซียนหนิงซีฟู๊ด จำกัด สามัญ
122 2552/0084  นายพงษ์พล  พูลเพิ่ม  SGS Thailand สามัญ
123 2552/0086  นายคชาพิสิษฐ์  บุญชูศรี  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามัญ
124 2552/0088  นายจรินทร์  เสรีรัตนสกุล   สามัญ
125 2552/0089  นายยุทธ์  พันธ์สีดา  ศูนย์ ปภ.เขต5 นครราชสีมา สามัญ
126 2552/0090  นายธนศักดิ์  ชุมวิสูตร  บริษัท ยูนิวนิชน้ำมันปาล์ม สามัญ
127 2552/0091  นายนิวัติ  พิริยะรุ่งโรจน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามัญ
128 2552/0093  นายธันวา  ตันเสถียร  ที่ปรึกษาซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดิน สามัญ
129 2552/0094  นายประพันธ์  ชูประเสร็ฐ  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์ จำกัด สามัญ
130 2552/0095  นายธิติพงศ์  ธีรโชติเลิศสิน   สามัญ
131 2552/0098  นายนราพงศ์  พองพรหม  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (กฟผ.) สามัญ
132 2552/0099  นายนพพร  จันทร์ภูมิ  42 หมู่ 8 หมู่บ้านโนนสว่าง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 สามัญ
133 2552/0100  นายปราโมทย์  โมนะตระกูล  โรงไฟฟ้าบางปะกง สามัญ
134 2552/0101  นายไพศาล  ลี้ตระกูล  อิง อิเลคทรอนิคส์ สามัญ
135 2552/0102  นายนิรันดร  วัชรปราณี  บริษัท ไทยเมรปิเดนส์ฟูดส์ วิสามัญ
136 2552/0103  นายอำนาจ  มากแก้ว  บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามัญ
137 2552/0104  นายนิวัฒน์  ค่ายแสง  บริษัท เวิลด์ปิราเม้นท์อินดัสตรี จำกัด สามัญ
138 2552/0106  นายดนัย  โพธิ์สมบูรณ์  บริษัท ไทยเอ็มเอ็ม ลิมิเต็ด สามัญ
139 2552/0107  นายเจริญ  คำภู่  Thailand Iron Works Pel สามัญ
140 2552/0108  นายวีรวัฒน์  เนียมผาสุข  บริษัท ไทย เอ็ม เอ็ม จำกัด สามัญ
141 2552/0109  นายทวีรัตน์  รังสฤษฎ์วีระโชติ   สามัญ
142 2552/0112  นายสุรสาน  เทพศิริ  บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จำกัด สามัญ
143 2552/0113  นายปราโมทย์  จันทร์เผือก  บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด สามัญ
144 2552/0114  นายวีระพงษ์  นิราศรพ  Benteler Far East (Thailand) Co.,Ltd. วิสามัญ
145 2552/0115  นายสำเนียง  วงค์สว่าง  บริษัท ซินตี้ฮั้ว แทนเนอรี่ จำกัด วิสามัญ
146 2552/0116  นายชาตรี  เกียรติสมุทรธารา  บริษัท ซินตี้ฮั้ว แทนเนอรี่ จำกัด วิสามัญ
147 2553/0115  นายณัฎฐพัชร  อนันต์นพคุณ  บริษัท เอชทูโอ เคมิเคิล จำกัด วิสามัญ
148 2553/0116  นายชัยพัฒน์  สุนทรมาลัย  บริษัท ซีเอสอินสเปค จำกัด สามัญ
149 2553/0117  นายณรงค์  เจริญสุข  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด สามัญ
150 2553/0118  นายกิติศักดิ์  แซ่รี  บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด สามัญ
151 2553/0119  นายดำรง ค์  ไสยะ  โรงไฟฟ้าโรจนะ สามัญ
152 2553/0120  นายชลธี  เอื้อเมธียางกูล  บริษัท พีบีเอเซีย จำกัด สามัญ
153 2553/0121  นายวินัย  มีสุข  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด สามัญ
154 2553/0122  นายสันติ  เกื้อกูลกิจการ  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สามัญ
155 2553/0123  นายธนพล  ภักดีพิน  TPS สามัญ
156 2553/0127  นายเทิดสิน  ตั้งสมชัยศิลป์  บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด สามัญ
157 2553/0128  นางธนภร  ศิรเฉลิมกุล  หจก.ต.รุ่งเจริญการช่าง สามัญ
158 2553/0129  นายกิตติศักดิ์  สายทอง  หจก.กรีน คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย สามัญ
159 2553/0130  นายไชยา  วีคำ  บริษัท วีคำ สตีม ซัพพลาย จำกัด สามัญ
160 2553/0131  นายธวัชชัย  ธัชยภักดี  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โรงผลิตแอลไชน์ สามัญ
161 2553/0132  นายทนงศักดิ์  วิทยเวทย์  บริษัท สิงห์เบเวอเรช จำกัด สามัญ
162 2553/0133  นายเสฎฐวุฒิ  หิรัญสุนทรนนท์  บริษัท เอส วี เอส แมคคานิดัสแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด สามัญ
163 2554/0135  นายปิติ  ตรียามาตย์  บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด สามัญ
164 2554/0136  นายอนุสรณ์  จันทร์ลอย  บริษัท หนองแคโคเจนเนอเรชิน จำกัด วิสามัญ
165 2554/0137  นายเชาวลิต  ฉางวัง  บริษัท ฟลูอิดไดซ์เบคแอนด์เอ็นเนอร์ยี่เซฟวิ่ง จำกัด สามัญ
166 2554/0138  นายดิเรก  สุดใจ  บริษัท พีพีที โพลีเอทิลีน จำกัด วิสามัญ
167 2554/0139  นายนนท์  คงเชื้อจีน  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด สามัญ
168 2554/0140  นายวีระศักดิ์  สนิทมาก  บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) สามัญ
169 2554/0141  นายศิวพงษ์  บุญเนาว์  โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง วิสามัญ
170 2554/0143  นายสถิต  พิมพาทอง  บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด สามัญ
171 2554/0144  นายไชยพร  พลอยภักดี   สามัญ
172 2554/0145  นายประทีป  วงศ์บัณฑิต   สามัญ
173 2555/0147  นายนิตินัย  ปัญญ์บุศยกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามัญ
174 2555/0148  นายสาธิต  ชุ่มชื่น   สามัญ
175 2555/0149  นายวิมาน  ปานกลาง  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สามัญ
176 2555/0150  นายมานพ  หิตะรัตน์  บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สามัญ
177 2555/0151  นายวิจิตร  หนูฤทธิ์  สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3 สามัญ
178 2555/0152  นายอาณัติ  พุทธิรังสี  บริษัท ญาดานาร์ เทรเซอร์ คอร์ปอเรชั่น สามัญ
179 2555/0153  ว่าที่ ร.ต.นาวิน  อินอาน   สามัญ
180 2555/0154  นายสุริยา  บุตรกุล  บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามัญ
181 2555/0155  ว่าที่ ร.อ.ธรรมณัฐ  แก้วบุญส่ง  กระทรวงอุตสาหกรรม (กพร.พระประแดง) สามัญ
182 2555/0156  นายธีรพันธุ์  ครองบุญ  บริษัท เมตริก จำกัด สามัญ
183 2555/0157  นายวิรัติ  ศรีเจริญ  บริษัท ไอคิวไอ อินสเปคชั้น เซอร์วิส 1998 จำกัด สามัญ
184 2555/0158  นายสัญญา  ชัยสงค์  บริษัท ไทย-โอบายาชิ จำกัด สามัญ
185 2555/0159  นายโกวิท  เจริญพัฒนาสถิตย์  บริษัท นอร์ดเคปป์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามัญ
186 2555/0161  นายจตุพร  สิทธิพงศ์  บริษัท ช้างอวดส์ (1959) จำกัด สามัญ
187 2555/0162  นายชาญณรงค์  รัตนครินทร์   สามัญ
188 2555/0163  นายเชิดชัย  วิชา   สามัญ
189 2555/0164  นายสุริยะ  เจริญฤทธิ์  บริษัท ไทยแอลลิแอนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด สามัญ
190 2555/0165  นายวิโรจน์  โศจิพลกูล  บริษัท โรจนไพศาล จักรกล จำกัด สามัญ
191 2555/0166  นายพยุงศักดิ์  จงเจริญไพสิฐ  บริษัท โรจนไพศาล จักรกล จำกัด สามัญ
192 2555/0167  นายพรชัย  พรมนอก  บริษัท โรจนไพศาล จักรกล จำกัด สามัญ
193 2555/0168  นายวัฒนศักดิ์  โศจิพลกุล  บริษัท โรจนไพศาล จักรกล จำกัด สามัญ
194 2555/0169  นายวัฒนพล  โศจิพลกุล  บริษัท โรจนไพศาล จักรกล จำกัด สามัญ
195 2556/0170  นายคทา  วาทกิจ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามัญ
196 2556/0171  นายปิยพันธ์  มณีสังข์  บริษัท ซิโน-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สามัญ
197 2556/0172  นายอนันต์  วุฒิอภิญญา  บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด สามัญ
198 2556/0173  นายอรรณพ  วัฒนากิจจากุล  บริษัท วิศวกรรมซ่อมบำรุงทั่วไป จำกัด สามัญ
199 2556/0174  นางสาวน้ำทิพย์  เอี่ยมประชา  บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด สามัญ
200 2557/0175  นายกิตติ์พิพัฒน์  ปัสสัมพันธ์  อิสระ สามัญ
201 2557/0176  นายธวัช  มีชัย  บริษัท เจนเนอเรเตอร์ซิสเต็ม จำกัด สามัญ
202 2557/0177  นายสุเมธ  ปัญญาชัยเสนะ  บริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัด สามัญ
203 2557/0178  นายธวัฒ  สังข์ฝ้าย   สามัญ
204 2557/0179  นายคมสัน  วงศ์วีรขันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสสน วิทยาเขตขอนแก่น สามัญ
205 2557/0180  นายแกนพงศ์  เสมอนุ่ม   สามัญ
206 2557/0181  นายศักรินทร์  ไวยกูล  บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด สามัญ
207 2557/0182  นายไสว  ไพเราะ  บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สามัญ
208 2557/0183  นายพจน์  คูหธนเสถียร   สามัญ
209 2557/0184  นายวรเศรษฐ์  ชลศิริพงษ์  บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สามัญ
210 2557/0185  นายสุวิชาญ  นาคสวัสดิ์  บริษัท เซฟสกิล เมดิคอล แอนด์ ไซเอนต์ฟิก (ประเทศไทย) จำกัด สามัญ
211 2557/0186  นายอมรชัย  กิติศรีปัญญา  บริษัท อาร์เอ็มเอส อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด สามัญ
212 2557/0187  นายวีรภัทร์  ตั้งพรพิพัฒน์   สามัญ
213 2557/0188  นางสาววิลาสินี   ดิฐกมล  บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามัญ
214 2558/0189  นายศิริวัฒน์  สุมังคโล  บริษัท ธันเดอร์ออยฟิลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สามัญ
215 2558/0190  นายพิชญ์  พิชญ์ปรีชา  หจก.แมชชีนโอเค สามัญ
216 2558/0191  นายรุ่ง  แกล้ากล้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามัญ
217 2558/0192  นายปัญจวัฒน์  โหงวเจริญ  บริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด สามัญ
218 2558/0193  นายสัมฤทธิ์  เนียมขุน  Thunder oil Fiel Service Co.,Ltd สามัญ
219 2558/0194  นายเทวา  บิดจันทึก  โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด สามัญ
220 2558/0195  นายวีรภัทร  ทองอุปการ  BLCP Power Company Limited สามัญ
221 2558/0196  นายหนึ่ง  กลับทวี   สามัญ
222 2558/0197  นายณัฐกานต์  หน่องพงษ์  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด สามัญ
223 2558/0198  นายสังคม  นามบุญลือ  บริษัท เอลีท เอ็นจิเนียร์ส จำกัด สามัญ
224 2558/0199  นายสมหมาย  ปะนามะตัง   สามัญ
225 2558/0200  นายทศธพล  สุขงามเลิศ  บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด สามัญ
226 2558/0201  นายอมรศักดิ์  โพธิ์แก้ว  บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด สามัญ
227 2558/0202  ว่าที่ ร.ต.พิชา  พันธุ์มงคล  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีภัณฑ์ (1987) สามัญ
228 2558/0203  นายจิระพล  ฉายัษฐิต  บริษัท พอร์ทัลเฟรม จำกัด สามัญ
229 2558/0204  นายเกรียงไกร  ศรีสุขวัฒนชัย  Siwa Testing Inspection and Consulting สามัญ
230 2558/0205  นายวรวุฒ  รักทรงธรรม  บริษัท อินแทคท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สามัญ
231 2558/0206  นายดนัย  โพธิ์สมบูรณ์  บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด สามัญ
232 2558/0207  นายอาทิตย์  อ้อยบำรุง  บริษัท MIURA INDUSTRAIAL THAILAND สามัญ
233 2559/0208  นายกมลชัย  ตั้งงามศรี  ศูนย์วิศกรรมอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามัญ
234 2559/0209  นายธรงสวัสดิ์  วุฒิ  ศูนย์วิศกรรมอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามัญ
235 2559/0210  นางสาวน้ำทิพย์  ชุ่มเย็น  บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด วิสามัญ
236 2559/0211  นายปิยะพงษ์  จันทร์ชัย  บริษัท วิศวกรรมซ่อมบำรุงทั่วไป จำกัด วิสามัญ
237 2559/0212  นายอวยพร  อำไพรัตน์  บริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นจิเนี่ย จำกัด สามัญ
238 2559/0213  นายทฤษฏี  อายะวรรณะ  *ไม่กรอกชื่อบริษัท สามัญ
239 2559/0214  นายทรงเกียรติ  สุวรรณนานนท์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลเอ็นจิเนียริ่ง สามัญ
240 2559/0215  นายวีรกิตติ์  รักแจ้ง  บริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด สามัญ
241 2559/0216  นายถาวร  บุญก่อเกื้อ  บริษัท โกลว์ เอสพีพี1 จำกัด วิสามัญ
242 2559/0217  นายพลวรรธน์  คำประเสริฐ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) สามัญ
243 2559/0218  นายบวรลักษณ์  อุนคานนท์  ภาควิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล สามัญ
244 2559/0219  นายณรงค์ศักดิ์  หลีกอาญา  บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด สามัญ
245 2552/C001  นางรุ่งราวี  มะกอกน้อย  บริษัท ไฮโดร ทรีท จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
246 2552/C002  นายกฤช  ยังวนิชเศรษฐ  บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
247 2553/C003  นายชำนิ  โมสกุล  บริษัท ลอยด์ส รียิสเตอร์ เอเชีย จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
248 2553/C004  นายสุลักษณ์  เอื้อจิตร์  บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
249 2554/C005      บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
250 2555/C006  นายพัชรพล  วิยาภรณ์  บริษัท ธรรมธรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
251 2555/C007  นายพงษ์เทพ  วรวิจิตราพันธ์  บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
252 2556/C008      บริษัท เอ็นเวอร์เทค จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
253 2556/C009  นายวิโรจน์  อิทธิสมบูรณ์  บริษัท Wisco Alliances group (Thaisky Engineering Group Bangkok Ltd) สถาบัน/นิติบุคคล
254 2558/C010      บริษัท เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
255 2558/C011      บริษัท เอสซีจี จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
256 2558/C012  นายนธี    บริษัท MIURA INDUSTRAIAL THAILAND สถาบัน/นิติบุคคล
257 2559/C013  นายสุรเดช  สกุลชัยพรเลิศ  บริษัท สยามเพรสซิเดนท์ฟู้ดส์ สถาบัน/นิติบุคคล
258 2559/C014  นายสุรพร  นันทมงคล  บริษัท จักรยานสยามอุตสาหกรรม จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
259 2559/C015  --  -  บริษัท ยูโรเอเชียติก สยาม จำกัด สถาบัน/นิติบุคคล
260 2559/C016  นายสมชาย  ผู้มีสุข  สำนักงานผู้แทน แอนดริทซ์ เอจี สถาบัน/นิติบุคคล