ขอเชิญประชุม

ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมหม้อน้ำ
และภาชนะรับความดันไทย  
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคาร วสท.

อ่านต่อ>>

 NOV
23
  ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่องกรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
อ่านต่อ>> Download :: ใบสมัคร
     
JUL
2
  เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2556 70 ปี วิศวกรรม
ไทยก้าวไกลไปกับ AEC
     
MAY
28
  โครงการอบรมเรื่อง วิธการและเทคนิค การตรวจสอบทดสอบหม้อน้ำ
     
     ประวัติความเป็นมาของสมาคม

เนื่องจากที่ผ่านมา หม้อน้ำและอุปกรณ์ใช้ไอน้ำที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้เกิดการระเบิด เป็นประจำในทุกปี มากบ้าง น้อยบ้าง ทำให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สิน และมีการเสีย ชีวิตจำนวนมาก นอกนั้นยังทำให้เกิดการเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๔๖ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อสมัครกรรมการและเลือกตั้งประธานชมรมวิศวกรตรวจหม้อน้ำ ขึ้นเป็นชุดแรกซึ่งมี รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นประธานชมรมฯ นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิก จากนั้นได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมเดือนละครั้ง ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อหาแนวทางการลดอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ

อ่านต่อ>>

 
Member Login (เข้าสู่ระบบสมาชิก)
     
username :  
     
password :  
     
   

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สมาคมฯ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบวิธีการ
และเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนดไว้ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรอง
อย่างน้อย 2 คน เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาใบสมัครแล้วให้
เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการพิจารณาว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคมฯ ภายใน 30 วัน


(ดาวน์โหลดใบสมัคร)