ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากที่ผ่านมา หม้อน้ำและอุปกรณ์ใช้ไอน้ำที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้เกิดการระเบิดเป็นประจำในทุกปี มากบ้าง น้อยบ้าง ทำให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สิน และมีการเสียชีวิตจำนวนมาก นอกนั้นยังทำให้เกิดการเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๔๖ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อสมัครกรรมการและเลือกตั้งประธานชมรมวิศวกรตรวจหม้อน้ำ ขึ้นเป็นชุดแรกซึ่งมี รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นประธานชมรมฯ นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิก จากนั้นได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมเดือนละครั้ง ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อหาแนวทางการลดอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ

เพื่อความคล่องตัวในการจัดกิจกรรม วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๔๙ ชมรมฯ ได้ย้ายสถานที่การทำงานและการประชุมจาก กรอ. มาที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ตั้งอยู่ที่ ๔๘๗ ซ.รามคำแหง ๓๙ (ซ.เทพลีลา๑) ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. ทั้งนี้ชมรมฯได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะกับองค์กรของรัฐและเอกชน และได้ร่วมกับ วสท. จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านหม้อน้ำให้กับวิศวกรและผู้สนใจเป็นประจำเรื่อยมา

ต่อมา วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๑ จึงได้ขอจดทะเบียนเป็น “สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย”มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI ASSOCIATION OF BOILER AND PRESSURE VESSEL” ทะเบียนเลขที่ จ.๔๖๘๖/๒๕๕๑

คณะกรรมการชุดที่ ๑-๒ มี รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นนายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการชุดที่ ๓-๔ มี ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์ เป็นนายกสมาคมฯ

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน>>


วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. ส่งเสริมงานด้านหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน แก่สมาชิกและ สังคมโดยรวม
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน แก่สมาชิก
3. สนับสนุนและประสานงานด้านวิชาการระหว่างสถานประกอบการที่มีการใช้ การผลิต การนำเข้า หรือซ่อมหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน กับวิศวกร และหน่วยราชการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำและภาชนะรับความดันให้สอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับของสากล
5. สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำและภาชนะรับความดันของประเทศไทย
6. ร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับหม้อน้ำและภาชนะรับความดันกับหน่วยงาน หรือสมาคมฯ ชมรม ทั้งในและต่างประเทศ
7. ส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิก
8. ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวข้องกับการเมือง
9. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการค้า

เกี่ยวกับสมาคม

หมวดที่ 1 ชื่อ เครื่องหมาย ที่ตั้ง

ข้อ 1   สมาคมนี้มีชื่อว่า

“ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“THAI ASSOCIATION OF BOILER AND PRESSURE VESSEL”
ข้อ 2   เครื่องหมายของชมรม

ข้อ 3 สำนักงานของสมาคม

ตั้งอยู่ที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (ซ.เทพลีลา1) ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 4 สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

4.1  เพื่อส่งเสริมงานด้านหม้อน้ำและภาชนะมีความดัน แก่สมาชิกและสังคมโดยรวม
4.2  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านหม้อน้ำและภาชนะมีความดันแก่สมาชิก
4.3  เพื่อสนับสนุนและประสานงานระหว่างสถานประกอบการที่มีการใช้ การผลิต การนำเข้าหรือซ่อมหม้อน้ำ และภาชนะมีความดัน กับวิศวกร และหน่วยราชการ
4.4  เพื่อเสนอแนะกฎหมายเกี่ยวกับหม้อน้ำและภาชนะมีความดันให้สอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับของสากล
4.5  เพื่อสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำและภาชนะมีความดันของประเทศไทย
4.6  เพื่อร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับหม้อน้ำและภาชนะมีความดันกับหน่วยงาน หรือ สมาคมฯ ชมรม ทั้งในและต่างประเทศ
4.7  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิก
4.8  ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเมือง

หมวดที่ 3 กิจกรรม

ข้อ 5 เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ชมรมจะดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้

5.1  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านหม้อน้ำและภาชนะมีความดัน
5.2  จัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านหม้อน้ำและภาชนะมีความดันแก่ สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
5.3  จัดให้มีบริการด้านหม้อน้ำและภาชนะมีความดันแก่สถานประกอบการ
5.4  จัดหาทุนให้สมาชิกเพื่อศึกษาและวิจัยด้านหม้อน้ำและภาชนะมีความดัน
5.5  ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและความสามัคคีในกลุ่มสมาชิก
5.6  ส่งเสริมให้สมาชิกได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
5.7  ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือทางวิชาการด้านหม้อน้ำและภาชนะมีความดัน แก่ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

หมวดที่ 4 สมาชิกภาพ

ข้อ 6 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท

6.1  สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ทางด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกลจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ หรือผู้ที่เป็นสมาชิกวิสามัญ มาเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง
6.2  สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางวิศวกรรมศาสตร์ และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ หม้อน้ำและภาชนะมีความดัน
6.2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและภาชนะมีความดัน
6.2.3 ผู้ควบคุมหม้อน้ำ ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ทางราชการ ยอมรับและคณะกรรมการบริหารมีความเห็นชอบ
6.2.4 นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นไป
6.2.5 ผู้สนใจทั่วไป

6.3   สมาชิกประเภทสถาบัน และนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงานราชการองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือสถานประกอบการที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ และภาชนะมีความดัน

ข้อ 7 การเข้าเป็นสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สมาคมฯ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบวิธีการและเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนดไว้ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 2 คน เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาใบสมัครแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการพิจารณาว่า จะรับหรือไม่รับ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ภายใน 30 วัน

ข้อ 8 ค่าบำรุง

สมาชิกสามัญ
8.1 เสียค่าบำรุงเป็นรายปีๆ ละ 500 บาท
สมาชิกวิสามัญ
8.2 เสียค่าบำรุงเป็นรายปีๆ ละ 300 บาท
8.3 นิสิตนักศึกษา 100 บาท
สมาชิกประเภทสถาบันและนิติบุคคล
8.4 เสียค่าบำรุงเป็นรายปีๆ ละ 2,000 บาท

ข้อ 9 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

9.1 สิทธิของสมาชิก

 • ได้บัตรประจำตัวสมาชิกและมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ
 • มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
 • มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สมาคมฯจัดตั้ง
 • มีสิทธิได้รับเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์จากสมาคมฯ
 • สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และมีสิทธิเป็นกรรมการบริหารของสมาคมฯ
 • มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่ของสมาคมฯ

9.2 หน้าที่ของสมาชิก

 • จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมฯ โดยเคร่งครัด
 • ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
 • ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคมฯ
 • ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมฯ ให้แพร่หลาย
 • แจ้งให้นายทะเบียนสมาคมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานหรือเปลี่ยนชื่อและนามสกุล

ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

10.1 ตาย
10.2 ลาออก
10.3 ประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของสมาคมฯ อย่างร้ายแรงตามที่คณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมดมีมติให้ออก
10.4 ขาดการชำระเงินบำรุงติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยชมรมฯ มีหนังสือทวงถามแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง