Home | Association | Member | Services | Download | Specialist Search  | Contact Us
 


บริการของสมาคม

งานบริการ วิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรม

1.ประเมินวิเคราะห์ปัญหาด้านหม้อน้ำและภาชนะรับความดันให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น

- การออกแบบและการสร้าง
- การใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษา
- การตรวจประเมินโครงสร้างและประเมินอายุ
- การประเมินประสิทธิภาพหม้อน้ำ
- การวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งการเผาไหม้
- การเดินระบบไอน้ำในโรงงานไฟฟ้า2.การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน เช่น

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์ข้อบังคับทางกฎหมาย หรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
- การส่งเสริมองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรผู้ควบคุมหม้อน้ำ ผู้อำนวยการใช้ไอน้ำ และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
 

 


        Visitors :  3 Home | Association | Member | Services | Download | Specialist Search | Contact Us