Home | Association | Member | Services | Download | Specialist Search  | Contact Us

 
 
 
 


20 Dec 2019 การออกแบบ ตรวจสอบ และการเลือกวัสดุทนไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ การกลั่นตามมาตรฐานสากล
14 Nov 2019 การบริหารจัดการภาชนะรับแรงดันตามมาตรฐาน สากล สำหรับผู้บริหารและวิศวกร
18 Oct 2019 การออกแบบ ตรวจสอบ และการเลือกวัสดุทนไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ การกลั่นตามมาตรฐานสากล
18 Sep 2019 การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรมไอน้ำและระบบน้ำหล่อเย็น
 
 
Member Login (เข้าสู่ระบบสมาชิก)
  
User Name :   
 
Password :   
    
    

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สมาคมฯ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบวิธีการ
และเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนดไว้ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรอง
อย่างน้อย 2 คน เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาใบสมัครแล้วให้
เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการพิจารณาว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคมฯ ภายใน 30 วัน


(ดาวน์โหลดใบสมัคร)
 
         
 
        Visitors :  2 Home | Association | Member | Services | Download | Specialist Search | Contact Us